Vishalgad Fort

  • Home
  • Vishalgad Fort

किल्ले विशाळगड समुद्रसपाटीपासून अंदाजे ५ ते ७ हजार फुट उंचीवर असलेला ऐतिहासिक किल्ला

Historical Fort 'Vishalgad' at the height of 5-7 thousand feet from sea level.